1. AVTAL OCH VILLKOR

Avtal gäller mellan dig som registrerad användare och Structor Miljöbyrån Stockholm AB samt Structor Vatten & Miljö Uppsala AB, härefter kallat Structor.

1.1 Avtalstid

Avtalet om användarkonto på Klimatkoll gäller tillsvidare. Både registrerad användare och Structor kan utan kostnad säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Detta gör användaren genom att mejla klimatkoll@structor.se och ange ämne Uppsägning. Vid avslut av användarkonto raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats.

Om registreringen har varit inaktivt och senaste registrerade användning ägde rum för mer än 36 månader sedan har Structor rätt att avsluta registreringen. Structor förbehåller sig också rätten att omedelbart avsluta användarkontot vid missbruk. Med missbruk avses till exempel att användaren inte följer de överenskomna villkoren.

1.2 Villkor

Maximalt antal sökningar: 60 sökningar / per 60 dagars period. Användaren meddelas när maximalt antal sökningar för perioden har uppnåtts.

All data från Klimatkoll får endast användas internt och får icke säljas vidare i kommersiellt syfte.

Vid nyttjande av nedladdad rapport ska källhänvisning göras till Klimatkoll.se.

För användare av Klimatkoll gäller samtliga mot Structor ställda villkor, se Lantmäteriets slutkundsvillkor. Allt som står i detta avtal gäller dig som slutanvändare. Även villkor gällande användning av öppna data som utgör underlagsdata i Klimatkoll, exempelvis översvämningskartering från Länsstyrelserna, ska refereras till på av dessa bestämt sätt. Dessa kan nås genom källhänvisningarna i respektive kartlager.

1.2 Villkorsändring

Structor kan göra ändringar i användarvillkoren. Vid ändringar som inte är väsentliga kommer de nya villkoren att publiceras på Klimatkolls hemsida 14 dagar innan de träder i kraft. Vid väsentliga förändringar kommer användaren få ett meddelande om detta 14 dagar i förväg via e-post. Om användaren inte godkänner ändringarna har användaren rätt att avsluta sitt medlemskap. De senaste användarvillkoren finns alltid tillgängliga på Klimatkolls webbplats.

2. FRISKRIVNING

Structor friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i underliggande geodata. Structor friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller olägenhet som kan uppkomma som en följd av nyttjande eller presentation av geodata, var för sig eller tillsammans med annan information, samt för olägenheter/skada på grund av feltolkning av informationen i geodata.

3. PERSONUPPGIFTER

Information om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information hittar du i vår integritetspolicy på Klimatkolls hemsida. Policyn beskriver också vilka rättigheter du som användaren har och hur du kan göra dem gällande.